Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 & 24§ mukainen tietosuojaseloste

Terapiapalvelut EMootio Oy tuottaa potilaslain alaiseen terveydenhuoltoon liittyviä palveluita. Kaikki potilaan hoitoon liittyvät asiakirjat on potilaslain nojalla pidettävä salassa ja niiden luovuttaminen ilman potilaan suostumusta voi tapahtua ainoastaan laissa säädetyissä poikkeustilanteissa. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain mukaan salassapitovelvollisuus työssään saamistaan tiedoista. Kaikkia henkilöasiakkaiden tietoja koskevat lisäksi henkilötietolain mukaiset vaatimukset. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietoja voi kerätä vain suunnitelmallisesti ja hyväksyttävään tarkoitukseen.

1. Rekisterinpitäjä

Terapiapalvelut EMootio Oy, Åkerlundinkatu 2 A, 33100 Tampere

Y-tunnus: 3220832-4

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Emmi Lönnqvist 
045 3258270
emmi@emootioterapiat.fi

3. Rekisterin nimi

Terapiapalvelut EMootio Oy:n potilas- ja asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus laatia ja säilyttää potilasasiakirjoja. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan potilasasiakirjoihin on merkittävä potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyviä tietoja. Terapiapalvelut EMootio Oy:n potilas- ja asiakasrekisteri tarkoitus on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteuttamista sekä edistää hoidon jatkuvuutta.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • nimi,
  • henkilötunnus,
  • yhteystiedot,
  • käyntipäivämäärät sekä kunkin käynnin kohdalta asiakkaan hoidon kannalta keskeiset tiedot.

6. Tietolähteet

Pääsääntöisesti tietolähteenä toimii palvelua käyttävä asiakas/potilas itse. Asiakas/potilas voi itse luovuttaa omia tietojaan tai antaa suostumuksensa tietojen hankintaan esimerkiksi tarvittaessa myös lähiomaiselta.

Terapeutti/palveluntarjoaja sitoutuu pitämään asiakkaalta/potilaalta kuulemansa asiat luottamuksellisina. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös terapia- tai kuntoutusprosessin loputtua.

Kelan kuntoutuksissa tietoja voidaan saada myös Kelalta. Asiakkaan/potilaan suostumuksella tietoja voidaan pyytää myös muista terveydenhuollon yksiköistä.

7. Tietojen luovutukset

Palvelun asiakkaita/potilaita koskevat henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä tietoja pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Kelan kuntoutuksista kuntoutuspalaute lähetetään Kelaan kuntoutuksen päättyessä tai vuosittain.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön tietojen luovutuksesta.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki asiakkaan/potilaan hoitoon liittyvä tiedot ja asiakirjat ovat potilaslain nojalla salassa pidettäviä. Paperiset aineistot säilytetään lukitussa arkistokaapissa lukitussa tilassa, sähköinen aineisto on suojattu salasanoin. Varmuuskopiointi tehdään toiselle ulkoiselle kovalevylle, eikä mitään tietoja talleteta pilvipalveluihin. Muistitikut ja ulkoiset kovalevyt säilytetään lukollisessa arkistokaapissa lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevia tietoja, pyytää oikaisemaan häntä koskevia virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. On kuitenkin huomioitava, että rekisterinpitäjällä on potilaslakiin ja kirjanpitolakiin liittyvä lakisääteinen velvollisuus kerätä ja säilyttää tietoja määrätyn ajan.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että hänen henkilötietojaan käsiteltäessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

EMootioterapiat | Tampere | Seinäjoki | Pori